Lớp viết mã cấp độ đầu vào

10/05/2024
Lớp viết mã cấp độ đầu vào

Codey Rocky được thiết kế như người bạn đồng hành tốt nhất cho các lớp học mã hóa để học lập trình dựa trên khối và python.